Warunki Gwarancji i reklamacja

I. Warunki Gwarancji

 1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów „Scholz” zarejestrowaną w Zabrzu ul. Zaolziańska 11/409 z siedzibą w Czeladzi na ul. Wiosennej 47.
 2. Ogólne warunki gwarancji:
  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn w produkcie zamontowanych w normalnych warunkach środowiskowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu przez punkt sprzedaży, klienta lub osoby trzecie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie ( nie później niż 7 dni) po stwierdzeniu wady lub usterki nią wywołane w formie pisemnej. Formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.scholz.pl
 4. Zgłoszenie reklamacji nie jest podstawą do wstrzymania płatności za towar. Towar nie opłacony nie podlega gwarancji, pozostaje własnością producenta do czasu zapłaty pełnej ceny.
 5. Podpisanie protokołu odbioru przez klienta jest równoznaczne z odbiorem jakościowym bramy.

II. Okres Gwarancji Wyrobu:
– Bramy garażowe – 5 lat
– Bramy przemysłowe – 12 miesięcy
– Bramy rolowane – 2 lata.

 1. Z ochrony gwarancyjnej wyłączone jest roszenie się szyb w okienkach, przeszkleniach aluminiowych, profili aluminiowych, oraz wyłączone są elementy, które podlegają przyspieszonemu zużyciu eksploatacyjnemu z uwagi na swoją funkcje lub właściwości materiału (np. baterie, uszczelki itp.)
 2. Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku silnie agresywnym :
  • dla elementów zamontowanych wewnątrz ( baseny pływackie, urządzenia chemiczne) lub na zewnątrz w terenach przemysłowych
  • dla elementów zamontowanych za zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości chlorków.
  • dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych
  • wyroby eksploatowane bliżej niż 1000 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji

III. Gwarancja nie obejmuje

 1. Wszelkich uszkodzeń mechanicznych w wyniku działania sił mechanicznych np. uszczelka boczna ocierająca panel.
 2. Lekkich zarysowań nie widocznych z odległości 2 metrów
 3. Uszkodzeń lub zarysowań nie zgłoszonych pisemnie ( na protokole odbioru) w terminie 3 dni od daty dostawy lub montażu.
 4. Uszkodzeń lub wad z powodu których została obniżona cena wyrobu.
 5. Usterek powstałych w wyniku zastosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniami.
 6. Montażu niezgodnego z wymienianymi w instrukcji zaleceniami montażowymi i zasadami sztuki budowlanej.

IV. Świadczenia gwarancyjne

 1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami produkcji.
 2. Producent zobowiązuje się naprawy wadliwego produktu lub do obniżenia ceny zakupu produktu lub wymiany produktu na nowy- o sposobie decyduje producent.
 3. Producent zobowiązuje się wykonania naprawy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Okres naprawy produktu może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wymiany podzespołów, które producent musi sprowadzić od poddostawców.
 4. W sytuacji gdy naprawa produktu wymaga pracy na wysokości powyżej 2 metrów od poziomu gruntu, zgłaszający reklamacje zapewni ekipie serwisowej bezpieczny dostęp do produktu.
 5. Wymienione części przechodzą na własność producenta lub firmy świadczącej usługi serwisowe, uprawnionej przez producenta. Na nowe podzespoły producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dokonania naprawy.
 6. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, klient jest zobowiązany pokryć koszty dojazdu ekipy serwisowej.
 7. Firma Scholz zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia gwarancji w przypadku nieuregulowania całości zapłaty za wyrób.
 8. Do wykonania naprawy upoważniony jest tylko serwis autoryzowany przez firmę Scholz. Naprawy serwisowe wykonane przez osoby nieupoważnione do ich wykonywania powodują utratę gwarancji na przedmiot.
 9. Dowodem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest niniejsze pismo wraz z dowodem zakupu ( faktura). Producent może odmówić wykonania naprawy w przypadku stwierdzenia niezgodności danych z dokumentacji przedstawionej przez klienta, z danymi dokumentacji Firmy.

V. Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku:

 1. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie magazynowania, instalowania oraz użytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.
 2. Montażu dokonanego przez osoby niekompetentne i niezgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi lub też zaniechała konserwacji produkcji opisanego w Instrukcji Instalowania i Obsługi.
 3. Obsługi nieodpowiedniej i niezgodnej z instrukcją instalowania i obsługi produktu lun użytkowania niesprawnego produktu.
 4. Działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień , woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz inne agresywne działające substancje chemiczne(np. cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy) lub anormalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych.
 5. Zakłóceń w pracy urządzenia sterującego spowodowanych silnym polem magnetyczny pochodzącym od zlokalizowanych w pobliżu urządzeń elektrycznych lub radiowych.
 6. Przeróbek luz zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie nieupoważnione do takich zmian przez producenta.
 7. Napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne lub nieupoważnione przez producenta.
 8. Niewykonania czynności przewidzianych w instrukcji instalowania i obsługi do wykonania których jest zobowiązany użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 9. Deformacji paneli bramy segmentowej na skutek ich ugięcia pod wpływem różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.
 10. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego składowania lub magazynowania wyrobu.

VI. Postanowienia pozostałe

 1. Klient zobowiązany jest do okresowego (1-2 razy w roku) nasmarowania poprzez spryskanie silikonem w sprayu części ruchomych.
 2. Do mycia nie wolno używać agresywnych środków myjących oraz rozpuszczalników typu nitro lub acetonu, a także środków mogących spowodować zarysowań powierzchni paneli.

Formularz reklamacji